Poczucie alienacji i samoocena kobiet w związkach międzykulturowych

związki mieszane etnicznie i wyznaniowo, rodziny wielokulturowe (Fot. Marjan Lazarevski / Flickr)

Związki endogamiczne są związkami, które zazwyczaj są społecznie aprobowane. Małżonkowie prawie zawsze pochodzą z podobnych środowisk kulturowych, materialnych oraz mają zbliżone poglądy religijne. Dwoje ludzi tej samej narodowości łączy tożsamość narodowa, która związana jest z językiem, historią, pochodzeniem etnicznym oraz religią. Małżeństwa heterogeniczne, których przykładem są małżeństwa osób z różnych krajów, różnią się w tych podstawowych kwestiach, przez co mogą one być mniej społecznie aprobowane. Pogląd na małżeństwa mieszane jest bardzo często ambiwalentny i inaczej traktowane jest małżeństwo mężczyzny z kobietą z  tego samego kręgu kulturowego, a inaczej małżeństwo kobiety…

Read More

Problemy i szanse małżeństw mieszanych

związki mieszane religijnie narodowościowo wielokulturowość (Fot. raYmon / Flickr)

Wyjątkowość, inność, są cechami, które nie są pożądane, a często nawet są źle tolerowane lub traktowane z rezerwą. Obawiamy się nieznanych nam rzeczy. Z drugiej strony to co nie jest typowe może stworzyć coś nowego, coś wartościowego oraz niepowtarzalnego. Nie warto z góry źle oceniać wyjątkowości oraz różności ponieważ to ona dodaje kolorytu schematom życia. Małżeństwo samo w sobie nie jest łatwą relacją. Związek małżeński jest stworzeniem wspólnoty na wielu płaszczyznach i o tą wspólnotę trzeba dbać nieustannie. Dzięki małżeństwu jednostka może posiadać poczucie przynależności. Inność czy wyjątkowość małżeństwa może…

Read More

Przyczyny zawierania małżeństw międzykulturowych

związki mieszane, małżeństwa międzykulturowe (Fot. Agence Tophos / Flickr)

Małżeństwo międzykulturowe to związek kobiety i mężczyzny, którzy dorastając w innych społecznościach narodowych i religijnych, mieli możliwość spotkać się oraz podjąć decyzję o wspólnym przyszłym życiu. Para, która pomimo takich różnic decyduje się na wejście w związek małżeński, powinna dokonać wyboru sposobu zawarcia małżeństwa oraz  zasad panujących w zakładanej przez nich rodzinie. Kultura ma wpływ na charakter więzi rodzinnych jak również na sposób jej funkcjonowania. Wzorce i skrypty kulturowe mają wpływ na oczekiwania wobec partnera jak również na zachowania interpersonalne.  Badania międzykulturowe analizują wpływ wartości kulturowych na zachowania rodzinne badanych…

Read More

Prawa i obowiązki małżonków w różnych kulturach

małżeństwo, islam, chrześcijaństwo (Fot. Bso ProDuctionz / Flickr)

Prawo polskie w czytelny sposób opisuje przepisy obowiązujące małżeństwa w Polsce. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I Małżeństwo omawia między innymi zasady zawierania małżeństw w Polsce oraz określa prawa i obowiązki małżonków. Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest stan wolny obojga małżonków oraz pełnoletność. Dokumentami potrzebnymi do zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski są: skrócony odpis aktu urodzenia oraz dowód osobisty w przypadku kawalera, w przypadku wdowca lub rozwodnika dodatkowo skrócony odpis aktu poprzedniego małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód lub odpis aktu…

Read More

Małżeństwa binacjonalne są trwalsze! Na przykładzie Niemiec i Szwajcarii

Związki mieszane etnicznie i wyznaniowo (Fot. Naval Surface Warriors / Flickr)

Liczba małżeństw binacjonalnych w danym społeczeństwie może być traktowana jako wyznacznik stopnia integracji mniejszości. Czym więcej małżeństw mieszanych tym większa integracja mniejszości z większością narodową i kulturową. Z drugiej strony małżeństwa binacjonalne przyczyniają się do tworzenia i kształtowania społeczeństw wielokulturowych. „Wielokulturowości nie da się uniknąć, jest ona obecna w każdym miejscu współczesnego świata. Można przyrównać ją do patchworka, na którym kultury współistnieją ze sobą i wpływają na siebie wzajemnie, tworząc wspólnie niepowtarzalny wzór”[1]. W czasach współczesnych zawieranie małżeństw binacjonalnych jest zjawiskiem tak częstym, jak nigdy wcześniej. Wpływa na to globalizm,…

Read More

Polska dla Polaków? Polki dla Arabów!

życie z Arabem, Polka w Maroku (Fot. Mark Morgan / Flickr)

Prawdziwi Polacy i prawdziwi patridioci… patrioci. Chciałam wam coś opowiedzieć. Życie z Arabem jest jak bajka. Przynajmniej moje. Mimo że wcale nie poślubiłam arabskiego szejka. Mieszkam sobie jedną nogą w kraju, w którym rządzi Królewna, a drugą w kraju rządzonym przez Króla. Prawda, że jak w bajce? Mam zagranicznego męża, zarabiam zagraniczne pieniądze… No po prostu bajecznie! Mój mąż nie pije, w związku z czym po urodzeniu naszego syna nie zniknął na tydzień z domu, nie opijał sukcesu z kolegami, był przy mnie, wspierał, opiekował się nami, stanął na wysokości…

Read More

Bariera językowa w związkach mieszanych

związki mieszane, bariera językowa, różnice kulturowe (Fot. simplu27 / Pixabay)

Jedną z najbardziej odczuwalnych różnic międzykulturowych w związkach mieszanych jest bariera językowa, która często prowadzi do nieporozumień i sporów w tego rodzaju relacjach. Odnosi się to zarówno do komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. W tekście będę odnosiła się głównie do własnych doświadczeń i obserwacji, opartych jednak również na badaniach naukowych. O tym jak ważny jest język dla każdego z nas w życiu codziennym nie trzeba nikogo przekonywać. Pełne zrozumienie językowe jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania każdego związku… nie tylko mieszanego. Za pośrednictwem języka porozumiewamy się z innymi, przekazujemy informacje,…

Read More

Rodziny wielokulturowe w Polsce. Wyzwania i zagrożenia

Rodziny wielokulturowe (Fot. Jelle Druyts / Flickr)

Czy związki międzykulturowe są narażone na rozpad? Jak kształtuje się tożsamość narodowościowa i religijna dzieci z małżeństw mieszanych? Gdzie rodziny multikulturowe mogą zwrócić się o wsparcie? Na te i wiele innych pytań odpowie Wam dr Ewa Sowa-Behtane w swojej najnowszej książce „Rodziny wielokulturowe„. Nasi stali czytelnicy znają już autorkę, z licznych publikacji na temat związków mieszanych na naszym portalu. Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje rzetelnych i profesjonalnych opracowań dotyczących rodzin wielokulturowych. Tym bardziej doceniamy to nowatorskie dzieło. Wielokulturowość jako zjawisko społeczne oznacza nie tylko istnienie obok siebie wielu kultur,…

Read More

Miłość ponad wszystko. Czyli jak żyć w małżeństwie mieszanym wyznaniowo?

Związki mieszane wyznaniowo (Fot. giveawayboy / Flickr)

Rodzinę wieloreligijną można zdefiniować jako rodzinę, w której członkowie deklarują przynależność do co najmniej dwóch różnych religii czy związków wyznaniowych. Najczęściej kobieta i mężczyzna, tworzący taką rodzinę, posiadają tożsamości religijne związane z różnymi wyznaniami. Dzieci zrodzone z tego związku wychowywane są albo w wierze ojca bądź matki, albo w duchu wieloreligijnym albo bez przekazów religijnych, w duchu ateistycznym. Związki międzykulturowe, w których występuje odmienność religijna z jednej strony prezentują otwartość na inne wyznania, chęć poznania i tolerancję. Partnerzy mogą rozwinąć się duchowo, poszerzać wiedzę na temat własnej religii, gdyż porównują…

Read More

Czy różnice kulturowe dzielą związki mieszane?

Związki mieszane (Fot. zubrow / Foter)

Stopień odmienności kulturowej determinuje ilość problemów występujących między partnerami. Różnice narodowościowe, religijne, językowe i kulturowe mogą wpływać zarówno negatywnie jak i pozytywnie na partnerstwo lub małżeństwo. Rezultat uwarunkowany jest m.in. stopniem założenia podobieństwa partnera, stopniem bariery językowej, akceptacją odmiennej kultury i religii partnera oraz jego odrębnych poglądów. Jak w przypadku każdego kontaktu międzykulturowego, tak i w parach mieszanych musi dojść do swego rodzaju kompromisu – partnerzy poznają nawzajem swoje kultury i razem tworzą mieszankę, która umożliwia im zgodne współżycie. Pod wpływem kompromisu kulturowego, jaki zachodzi w związkach mieszanych, partnerzy, dostosowując…

Read More

Prognoza trwałości małżeństw mieszanych kulturowo

Związki mieszane kulturowo (Fot. betts20e / Foter)

Dobór partnerski może mieć istotny wpływ na trwałość związku i ilość problemów w nim występujących. Jan Rostowski stwierdził, iż za fundamentalny wymiar związku małżeńskiego uważać należy: „przystosowanie małżeńskie, szczęście małżeńskie, zadowolenie małżeńskie, satysfakcję małżeńską, stałość małżeńską, powodzenie małżeńskie – w tym sukces małżeński”[1]. To od samych partnerów uzależnione jest w głównej mierze powodzenie w związku, w tym od tego, czy posiadają wspólne cele życiowe bądź współpracując wypracowują koncepcję wspólnej przyszłości, cechując się przy tym taką plastycznością psychiczną, która pozwala na akceptującą komunikację prowadzącą do efektywnego radzenia sobie z sytuacjami dnia…

Read More

Rodzina w kontekście wielokulturowości

Woody Allen, Mia Farrow, rodzina wielokulturowa

Różnorodność definicji rodziny jako instytucji obejmuje wielość pełnionych przez nią funkcji. „Nie ma bowiem takiej centralnej funkcji, względnie takiego zespołu funkcji, który by w każdym społeczeństwie cechował zasadniczo rodzinę – nawet przyjmowana za podstawową: funkcja prokreacyjna, tj. rodzenie i wychowywanie dzieci. Mimo to, socjologowie usiłują objąć pojęciem rodziny, jako instytucji społecznej, kilka przynajmniej funkcji, które występują dość powszechnie. Wskazują tutaj na dwie takie funkcje: rozrodczą (utrzymywanie ciągłości biologicznej) oraz wychowawczą (przekazywanie dziedzictwa kulturowego szerszych zbiorowości)”[1]. Wśród socjologów istnieje natomiast zgodność poglądów odnośnie kwestii, iż „spośród wszystkich organizacji – dużych i…

Read More

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach (Fot. Marjan Lazarevski / Flickr)

Książka pod redakcją ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sztychmilera wpisuje się w nurt publikacji podejmujących temat wciąż aktualny, wzbudzający duże zainteresowanie, a nierzadko równie silne kontrowersje – zawieranie małżeństwa. Składają się na nią cztery rozdziały. W rozdziale I („Zawieranie małżeństwa w prawie polskim”) poruszono takie zagadnienia, jak: okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa uwzględnione w polskim prawie rodzinnym, pokrewieństwo jako przeszkoda małżeńska w świetle rozwoju technik wspomaganej prokreacji, zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią, zawarcie małżeństwa przez osobę transseksualną, zawarcie małżeństwa za pośrednictwem pełnomocnika oraz rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa cywilnego w formie…

Read More

Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a wyobrażenia o nim zachodnich turystek w Egipcie

Kadr z filmu "Darling aj low ju"

Małżeństwo nieoficjalne (ar. zawadż urfi) jest innowacją stosowaną przede wszystkim w Egipcie. Wobec wysokiego kosztu zawarcia związku małżeńskiego, urfi pełni funkcję instrumentalną – legitymizując związek religijnie – a zarazem jest krokiem do zawarcia prawdziwego (oficjalnego) związku małżeńskiego. Instytucja urfi została zaadaptowana w ciągu ostatnich kilkunastu lat w kontaktach między turystkami a lokalnymi mężczyznami, w ramach tzw. turystyki erotycznej czy romansu. Artykuł analizuje sposoby rozumienia i postrzegania małżeństwa urfi przez zachodnie turystki. Materiałem źródłowym są wypowiedzi kobiet na forach internetowych, poświęconych turystycznym kontaktom intymnym pomiędzy Europejkami a Arabami. Wyszczególniono kilka rodzajów…

Read More

Damsko-męskie stosunki polsko-koreańskie

Za rękę z Koreańczykiem

Dziś przedstawiamy Wam dwie książki Anny Sawińskiej o życiu w Korei… i z Koreańczykiem. Coś nie tylko dla wielbicieli orientalnych wędrówek, ale również dla zainteresowanych tematyką związków mieszanych. „Za rękę z Koreańczykiem” to zbiór rozmów przeprowadzonych z Polakami na temat ich związku z koreańskim, partnerem. Dzięki wywiadom z osobami o bardzo różnych światopoglądach, pozostającymi w odmiennych konfiguracjach partnerskich, dowiedzieć się można, jak ciekawie – ale też i normalnie – może wyglądać życie z Koreańczykiem u boku. Do rozmowy zaproszone zostały pary, które w Korei mieszkają od lat, oraz takie, które…

Read More

Związki mieszane etnicznie pod lupą naukowców

Związki mieszane etnicznie (Fot. Vermin Inc / Foter)

Związki mieszane, choć coraz częściej spotykane, to wciąż budzą kontrowersje i wiele pytań. Pierwsze badania dotyczące małżeństw mieszanych etniczne były przeprowadzone głównie w Stanach Zjednoczonych i innych klasycznych krajach imigracyjnych. Tim B. Heaton oraz Cardell K. Jacobson opisali badane przez nich sytuacje, które ułatwiają zawieranie mieszanych małżeństw na skutek wzrostu kontaktów między grupami. Badania zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 90. XX wieku i dotyczyły małżeństw osób białych z przedstawicielami różnych mniejszości narodowych. Autorzy opierali się na modelu charakteryzującym sytuacje ułatwiające wchodzenie osób z danych grup w związki…

Read More

Co każda arabska żona wiedzieć powinna? Prawo spadkowe w krajach muzułmańskich

Muzułmańska rodzina (Fot. Jim Boud / Foter)

Poznali się, zakochali, pobrali i założyli rodzinę. Za ciężko zarobione pieniądze kupili sobie wreszcie własny wymarzony domek w ciepłych krajach. Ale nie żyli długo i szczęśliwie… bo on niespodziewanie zginął w wypadku, a ona straciła cały dorobek ich życia. Razem z dziećmi została bez dachu nad głową. Bajki o miłości z „arabskimi książętami” nie zawsze kończą się pomyślnie. Ale można temu zapobiec… Musisz jednak pilnować swoich własnych spraw. I to najlepiej od razu, a nie kiedy mąż już umrze. Wtedy nie da się już zrobić nic. Nieznajomość prawa szkodzi. Co…

Read More

„Teorie przyciągania” w związkach mieszanych

Związki mieszane (Fot. DIBP Images / Foter)

Współcześnie, głównie dzięki Internetowi i coraz łatwiejszej komunikacji między różnymi krajami, mamy do czynienia ze stanem tzw. „zmniejszenia się” świata i w konsekwencji zwiększenia się liczby osób, które zakochują się w osobach z dalekich krajów i wiążą się z nimi na stałe. W związku z tym związki mieszane stają się coraz częściej przedmiotem badań naukowych. W czasach przez epoką ponowoczesną w większości krajów panował obyczaj endogamii, który zalecał zawieranie małżeństw jednorodnych, w tym jednokulturowych. Każdy mezalians wzbudzał duże emocje w społeczeństwie. Dezaprobata wobec osób ze związków różniących się pochodzeniem społecznym…

Read More

Związki mieszane a społeczeństwo wielokulturowe

Związki mieszane, społeczeństwo wielokulturowe

Wielokulturowość to zjawisko charakterystyczne dla XXI wieku, które jest rezultatem globalizacji. Większość współczesnych społeczności doświadcza wielokulturowości, choć oczywiście z różnym jej nasileniem i charakterem. Zjawisko wielokulturowości stało się faktem również na polskiej ziemi. Należy przyzwyczajać się do myśli, iż obok nas będzie żyło coraz więcej ludzi odrębnych kulturowo. Pojęcie wielokulturowości jest często używane zamiennie z określeniami takimi jak międzykulturowość, pluralizm kulturowy, globalna wioska, transkulturowość czy multikulturalizm. „Wielokulturowość, międzykulturowość, jak i transkulturowość to współistnienie wielu różnych kultur w określonej przestrzeni społecznej. Ale wielokulturowość to różne kultury wchodzące ze sobą w wielopłaszczyznowe…

Read More

Ślub w Maroku. Twój osobisty pakiet survivalowy

Marokańska panna młoda (Fot. kali.ma / Foter)

Strach przed przygotowaniami do ślubu nie jedną parę skłonił do życia w konkubinacie. Ale w kraju muzułmańskim to mogłoby się trochę źle dla Was skończyć… Co więc robić? Na ile wcześniej zacząć przygotowania? Jakie papiery? I skąd je wziąć? Jak zmienić nazwisko? Czy w ogóle można zmienić nazwisko? Jak się zabezpieczyć na wypadek rozwodu? Ponieważ temat wciąż się przewija w Waszych pytaniach i nieustannie powraca, dziś tekst dedykowany specjalnie wszystkim przyszłym „marokańskim połóweczkom”. Ślub przed adulem Ślub przed adulem (urzędnikiem pełniącym funkcję notarialno-religijną) jest jedyną legalną formą zawarcia związku małżeńskiego…

Read More